Verslag ouderraad 19/5/2022

Rob Sleurs/ september 15, 2022

OUDERRAAD 19/5/2022

Aanwezig:

 • Ouders: Annika, Eva, Thomas, Lieselot, Raf, Hannah, Miek, Katrien, Birgit, Roel, Sabine, Lies P
 • Juffen: Juf Cindy, meester Kristof, juf An, juf Annemie

Verontschuldigd/afwezig: Caroline, Jenna, Brit, Sara, Katleen, Lies H, Saartje, Christophe, Joris, Sara, Petra, Marlies, Wim, Dennis, Jasmine, Caroline

Agenda

 1. Mededelingen directie (juf Cindy):
  1. Musical:
   1. Zeer positieve reacties over de gehele lijn: gevarieerd, entertaining, er werden veel verschillende talenten naar voor gebracht
   1. Volgende editie: te bepalen…
   1. Er zijn foto’s en beeldmateriaal gemaakt, deze zullen via USB worden aangeboden (communicatie hieromtrent volgt)
  1. Update instappers:
   1.  Laatste instapmoment is gepland op 30 mei (5 instappers)
   1. Juf Eva ondersteunt op maandag en dinsdag in de kleuterschool, vanaf eind mei op ma-di-woe zal zij de instappers onder haar hoede nemen zodat de groepen terug wat worden verkleind.
 2. Update financiën:
  1. Pizzasprong:
   1. Pizzaverkoop 3049 euro
   1. Wijn: 333,5 euro
   1. Totale opbrengst: 3474,5 euro – 1843,08 à 1631,42 euro netto gaat als sponsoring naar het speeltuig van de school
  1. Inkomsten van de musical werden gestort op de rekening van de ouderraad, maar zullen door de school worden bekeken en uitgerekend.
  1. Springkasteel op de laatste dag van het schooljaar:
   1. Kost: 210 euro voor 3 dagen à wordt bekostigd door de ouderraad
   1. Planning: moet op het grasveld staan
    1. Maandag kleuterschool
    1. Dinsdag lagere school
 3. Update speeltuig – speelplaatsverfraaiing
  1. 2 firma’s zijn ter plaatse geweest voor een offerte
  1. Offerte voor pingpongtafel is lopende, waarbij wordt gekeken naar een betonnen versie die bestendig is aan het eventuelevandalisme)
 4. Er is een vraag vanuit de ouderraad naar het beleid rond pesten op school
  1. Bemerkingen vanuit de ouderraad:
   1. Algemene indruk dat dit zeer goed wordt opgevolgd vanuit de school
   1. Er is wat bezorgdheid rondom het minder zichtbaar pesten en pesten buiten de schooluren en cyberpesten
  1. Standpunt van de school omtrent de rol van de ouders / kinderen / leerkrachten:
   1. Kinderen / ouders moeten dit blijven melden = zeer belangrijk!
   1. Ouders proberen soms onderling contacten te leggen nog voor de school op de hoogte is. Dit kan het probleem complexer maken als nodig. De school benadrukt dat zij graag in eerste instantie snel worden ingelicht: als de school snel kan ingrijpen, raken zij vaak met de betrokken partijen veel verder. De school zal hier de ouders van pester en gepeste steeds in betrekken.
   1. Soms hebben whatsapp groepen hier (naast de waardevolle rol) ook een negatieve rol in. De school vraagt hier ook in om in deze groepen ouders te blijven aanzetten om dit zoveel mogelijk te melden.
   1. Sociale media
   1. Belang van een goede relatie met je kind wordt benadrukt met een sfeer waar deze dingen ook thuis bespreekbaar zijn en blijven.
   1. Het is eveneens belangrijk om kinderen die zelf niet bij zijn betrokken als gepeste/pester aan te zetten om dit ook te melden (in vertrouwen).
   1. Al de informatie omtrent het pestbeleid is ook terug te vinden op de website van de school, maar dit lijkt momenteel onvoldoende mensen te bereiken. De vraag wordt daarom gesteld hoe we dit bij de doelgroep krijgen. Misschien zou er begin volgend schooljaar hierover een themagroep iets kunnen uitwerken, temeer daar het thema van volgend schooljaar rond ‘respect’ (voor mensen en materiaal) zal draaien.
   1. Beleid omtrent gebruik van GSMs/devices/iPads op school: dit is een maatschappelijk gegeven, uiteraard ligt hier de verantwoordelijkheid niet volledig bij de school, maar kinderen kunnen wel bij de hand worden genomen hoe zij hier wijs mee kunnen omgaan.
 5. Update van de werkgroepen:
  1. Pizzasprong:
   1. Minder opbrengst als gehoopt/verwacht.
   1. Pizza’s werden niet zo gesmaakt, lasagne werd wel goed bevonden.
   1. Pop-up bar werd wel gesmaakt, positieve reacties op het ‘samenkomst’ gegeven.
  1. Koffiemomentjes zullen volgend jaar (indien haalbaar) aan het begin van het schooljaar worden opgestart.
 6. Vlaamse kermis (werkgroep sneeuwklassen): voorlopige planning
  1. Wandeling zaterdagnamiddag
  1. Kinderfuif zaterdagavond
  1. Algemene communicatie volgt
 7. Afscheidsreceptie
  1. 29 juni: 18u 3e kleuterklas, 20u 6e leerjaar
   1. Helpende handen: Katrien, Sabine, Birgit, Roel, Eva, Annika
    1. 3e kleuterklas
    1. 6e leerjaar
    1. Coördinatie: Eva – Thomas
 8. Werkgroep mobiliteit: hoe kunnen we de omgeving rond de school veilger maken, sensibilisering rond met de fiets naar school komen. Juf Cindy heeft al contact opgenomen met een geïnteresseerde. Eventueel kan de verantwoordelijke van de gemeente worden uitgenodigd bij de directie of de ouderraad.
 9. Regels omtrent het oversteken van de speelplaats:
  1. Basisregel blijft dat ouders niet op de speelplaats mogen komen. Ouders mogen wel ’s morgens hun kleuter via de grote parking over de speelplaats naar school brengen.
  1. Aandacht voor veiligheid aan de schoolpoort.
  1. Koffiegroep gaat zich hier begin volgend jaar mee op toeleggen: Annika, Eva, Miek, Sabine, Hannah, Raf, Thomas, Roel
 10. Vandalisme op en rond de school:
  1. Camera’s draaien, laatste formaliteiten voor finalisering waarbij alle camera’s operationeel worden.
  1. Poort blijft altijd open (dag en nacht)
  1. Alle incidenten worden doorgespeeld naar de gemeente
 11. Verjaardagsfeestjes:
  1. Richtlijnen begin van het schooljaar duidelijk communiceren naar ouders
  1. Er mogen geen uitnodigingen op school worden uitgedeeld
  1. School mag GDP- gewijs geen gegevens delen  van/met andere ouders
  1. Aandacht wordt gevraagd om geen cadeau’s mee naar school te geven bij feestjes die vlak na school plaatsvinden
  1. Voorstel vanuit de ouderraad is dat er per jaar iemand zich engageert om volgend jaar de gegevens van ouders die dit wensen te verzamelen om zo whatsapp groepen te kunnen aanmaken waarbij ouders elkaar kunnen contacteren
 12. Planning volgend jaar: best wordt de afweging gemaakt welke activiteiten volgend jaar nog worden uitgevoerd (vooral omdat de doelgroep steeds dezelfde is)
  1. Koffiewerkgroep (cfr supra)
  1. Ouderfuif – ouderactiviteit – popupbar?
  1. Halloweenfuif: Brit als trekkende persoon?
  1. Kerstmarkt?

!Doel is om volgend jaar terug zoveel mogelijk live te organiseren

 1. Datum etentje ouderraad: 14 juni – Valduc (onder voorbehoud)
 2. Tour de table:
  1. Vraag vanuit ouderraad: splitsen van grote klassen volgend jaar à wordt bekeken, hangt af van de beschikbare middelen
  1. Bij afwezigheid van leerkrachten: communicatie hangt af van het kunst en vliegwerk op het moment zelf, meestal wordt dit wel via de kinderen/klasleerkrachten gedeeld.
  1. Koek-fruit-brooddozen: vraag wordt gesteld hoe ecologisch het uitpakken van koekjes is waarbij alle koekjesdozen ’s avonds in de afwasmachine gaan.
Share this Post