Verslag ouderraad 19/9/22

Marc Merckx/ september 22, 2022

Aanwezige ouders: Annika, Thomas, Eva, Miek, Birgit, Brit, Wim, Joris, Katleen

Nieuwe leden: Annelies, Cedric, Dirk, Yves, Peggy, Annelies, Joke, Jozefien

Aanwezigen school: Juf Cindy, juf Ariane, juf Oona (in de hoedanigheid van stagiaire)

Verontschuldigd: Lieselot, Lies P., Lies H., Hannah, Katrien, Petra, Saartje, Jasmien, Sabine P.

Agenda

 1. Toelichting ouderraad door Annika
  1. Participatief klimaat tussen de school en de ouders creëren in dialoog.
  1. Organiseren activiteiten met als doel
   1. School – ouders – kinderen dichter bij elkaar brengen
   1. Geld inzamelen om projecten op school financieel te ondersteunen
  1. Hoe ziet een vergadering van de ouderraad eruit?
   1. Agenda / mededelingen van de school
   1. Agenda vanuit de ouders – bekommernissen
   1. Werkgroepen
   1. Tour de table
  1. Wat verwachten we van de ouders?
   1. Maximaal aanwezig (waar mogelijk) op vergaderingen
   1. Hulp / helpende hand bij activiteiten
  1. Functies binnen de ouderraad – herverkiezing:
   1. Voorzitter: Annika Beeck
   1. Vice voorzitter: Thomas Debeys
   1. Webverantwoordelijke: Lies Peeters
   1. Afgevaardigden schoolraad (2 personen): Miek – Joris – Jasmien (nog te bepalen gezien afwezigheid Jasmien)
   1. Secretaris: Eva De Caluwé (vice secretaris : Joke)
   1. Penningmeester: Sabine Pauwels
 • Mededelingen directie:
  • Start nieuwe jaar:
   • 6 kleuterklassen – 102 kleuters
   • 11 klassen lagere school – 231 kinderen (daling tov vorig jaar tgv verhuizingen)
   • Veel instappers dit jaar die nog volgen
  • Jaarthema RESPECT
   • Kaartje werd eind van de vakantie naar alle kinderen gestuurd – veel positieve feedback.
   • Thema is alomvattend bedoeld: respect voor elkaar, voor leerkrachten, voor materialen, natuur/klimaat…
   • Juf Oona zal – mede ikv haar extra opleiding/stage – hier een trekkersrol in opnemen. Zij zal vooral de focus leggen op duurzame relaties. Ideeën rondom diversiteit/wereldkeuken/andere culturen zullen nog worden  uitgewerkt. Eventueel te koppelen aan een andere activiteit.
   • Respect voor materiaal: groot draagvlak in de ouderraad om hierover na te denken om kinderen te motiveren meer respectvol met materiaal om te springen.

à Brit, Annelies, Joke

 • School zal standaard aan alle kinderen een typcursus aanbieden in 4e – 5e – 6e leerjaar als voorbereiding op de middelbare school. School heeft oproep gelanceerd voor klavieren aan de ouders en hierop veel respons gekregen. De leerkrachten die hiervoor zullen instaan, hebben hiervoor ook een opleiding gevolgd. Wanneer zij aan de andere klassen lesgeven, vallen de leerkrachten van deze klassen in.
  • Elke maand zal een nieuw project worden aangeboden op donderdagochtend, steeds benaderd vanuit Muzische vorming en STEM, elke maand met een ander onderwerp. Er zijn al enkele ruime onderwerpen lopende. Communicatie naar de ouders hieromtrent volgt.
   • Idee: EHBO basis – wondzorg – reanimatie (Peggy, Jozefien, Eva)
   • Vraag wordt gesteld naar extra ideeën vanuit de ouderraad / ouders
  • Feedback vanuit de ouders omtrent alternatief infomoment voor de kleuters ‘de lange tafel’.
   • Zeer positief ervaren door de ouders
   • In de toekomst zou een manier om duidelijk te maken welk kind / ouder in welke klas thuishoort om elkaar makkelijker te vinden fijn zijn (bv een symbooltje van een diertje volgens de klas waar de kinderen inzitten).
   • In de toekomst kunnen misschien ouders van instappers ook worden uitgenodigd
  • Buitenschoolse opvang voor en na school:
   • Opvanginitiatief georganiseerd door de gemeente/schoolbestuur (aanstellingen, reglementeringen, betalingen…)
   • Praktische uitwerking gebeurt door juf Cindy
   • Kinderen die voor 8u30 op school zijn en niet geregistreerd zijn, waren eind vorig jaar zeer talrijk, de verantwoordelijkheid ligt op dat moment bij de school als er incidenten voorvallen. De school heeft ervaren dat de ochtendspeeltijd veel drukte geeft en meer chaos creëert. Het rustig binnenkomen vanaf 8u30 loopt zeer vlot en wordt heel positief ervaren door de leerkrachten. De dag start hierdoor veel rustiger. Daarom heeft de school bewust de beslissing genomen om zonder ochtendspeeltijd op de speelplaats te starten. De vraag komt vanuit de ouderraad of 8u20 eventueel een alternatief zou zijn. Dit zal nog worden bekeken.
   • Na school is er toezicht tot 15u45, dan begint de avondopvang. Er wordt tussen 16u en 17u huiswerk gemaakt. Ouders geven aan dat er soms chaos is wanneer ze hier aankomen en er niet wordt toegezien op stilte.
  • Er is nu één standaard basisagenda voor alle leerjaren om zo meer eenheid te creëren. Het is een nieuw project dat wordt uitgetest. De school staat open voor feedback omtrent dit onderwerp.
 • Agendapunten ouders:
  • Whatsapp groepen: we proberen na te streven vanuit de ouderraad om in elk leerjaar een ‘vertegenwoordiger’ te hebben zodat dingen die leven gemakkelijker doorstromen naar de school. We proberen na te streven dat whatsapp groepen vnl een praktisch doel hebben en niet dienen als medium om frustraties te laten circuleren. De school hoopt ook dat ouders gemakkelijker rechtstreeks de weg naar de school/juffen/directie vinden bij problemen.
  • Uren afzetten kinderen ’s morgens: er leeft frustratie vanuit de ouders over de stipte uren (8u30) ’s morgens. Cfr supra
  • Activiteiten:
   • Terugblik koffieklets:
    • Feedback school: positief ervaren, locatie op de speelplaats is goed
    • Feedback ouders: positief, fijn moment
   • Halloweenfuif: zaterdag 5 november
    • Team: Brit, Roel, Katleen, Miek, Wim, Birgit, Yves, Cedric, Annelies
    • Draaiboek van vorig jaar wordt opnieuw gebruikt
    • Locatie: school
    • Affiche: Alain Dessauvage?
   • Kerstmarkt: idee wordt gelanceerd om dit te herdopen tot ‘winterpret’ activiteit om het geheel wat breder open te trekken
    • Koppelen aan het respect/diversiteit thema?
    • Ambitie  van de school om een sponsortocht te wandelen, kan eventueel worden gekoppeld.
    • Team: Annika, Joris, Eva, Thomas, Roel, Juf Oona, Peggy
   • Ouderfuif: Thomas, Sabine, Joke?
   • Speelplaatsverfraaiing: Wim, Thomas, Dirk, Joke
    • Oproep vanuit de school te doen naar ideeën
   • Activiteiten voorjaar: te bekijken in tweede tijd ifv hoe het jaar evolueert
    • Paasbrunch?
    • Wandeling:
     • Rekening houden met alle leeftijden
     • Er was algemeen toch terug vraag naar het organiseren van wandelingen
  • Therapie (logopedie, kinesitherapie) op school tijdens de schooluren/middagpauzes
   • De vraag wordt meegenomen op het directiecomité.
   • Huidige kader werd beleidsmatig vanuit het schoolbestuur ingesteld.
   • Kind heeft wettelijke recht op 1 uur middagpauze. Door therapieën kan dit in het gedrang komen. Logopedie bv tijdens de uren/middag wordt daarom bemoeilijkt door wettelijke kaders.
   • Voor kinderen met nood aan verschillende therapieën kan een uitzondering worden gemaakt. Bv binnen een revalidatiedossier.
   • Logopedie mag klasintern niet tijdens de lesuren tenzij hiervoor aan verschillende voorwaarden voldaan wordt.
  • Wat kunnen we als school/ouderraad doen wanneer ouders/kinderen in moeilijkheden komen financieel? Zij worden best verwezen naar het OCMW. Ouderraad is bereid om brood/choco te sponsoren indien de nood op school groter zou worden. De school is hier alert voor.
  • Energietips in strijd met de corona maatregelen…
 • Data volgende ouderraden:
  • 18 oktober
  • 8 december
 • Tour de table:
  • QR code om contactgegevens uit te wisselen.
  • Extra leerkrachten die nog bij de ouderraad zullen komen: meester Kristof, juf Ilke en juf Fleur
  • Creëert het stipte afzetuur ’s morgens meer verkeersprobleem: nee
  • Eén richtingsverkeer Milsestraat: wie heeft dit aangevraagd en waarom? De vraag komt of deze vraag door de school werd gesteld – nee. Advies komt om vanuit de ouderraad verschillende mails naar de gemeente te sturen met onze bedenkingen.
  • T-shirt ouderraad: Brit? Lies Hooijmaaier?
  • Luizenteam: filmpje voor de facebookpagina à Katleen en Lieselot (?)
  • Grootouders komen dichter en dichter op de speelplaats (tot in de klas!), gelieve de lijnen te respecteren.
  • Ouders zetten kinderen rechtstreeks in de klas af, ook dit is niet de bedoeling.
Share this Post