Leerlingenbegeleiding

Ieder kind, met zijn eigen talent, is welkom in GBS De Hazensprong en mag er zichzelf zijn. Er wordt getracht elk kind op een gepaste wijze te ondersteunen en helpen ontwikkelen.

De leerkrachten oefenen de attitude om met elkaar over hun onderwijspraktijk te overleggen, ze gaan via vernieuwende onderwijsvormen op zoek naar de best mogelijke ondersteuning voor ieder kind. Door de ouders bij het schoolgebeuren te betrekken en open te staan voor nieuwe inhoudelijke vormen van onderwijsondersteuning en-remediëring, proberen we elk kind op een gepaste manier te omkaderen. Zo proberen we samen tot succesvolle oplossingen te komen.

Als school moeten we niet alleen instaan voor de cognitieve ontwikkeling van het kind, maar bieden we de kinderen ook op sociaal vlak grote kansen om zich te kunnen ontplooien.

Met veel enthousiasme zorgt het team er dagelijks voor dat de kinderen zich goed en geaccepteerd voelen op onze school. Dat de kinderen er gaan functioneren, participeren en er plezier beleven, behoort in de Hazensprong tot de essentie. Onze school werkt aan zorg en bouwt verschillende differentiatievormen uit om zo elk kind in zijn
ontwikkelingsmogelijkheden te ondersteunen. Hiervoor kunnen we als school beroep op de expertise van externe ondersteuners en begeleiders, om ons hierin te begeleiden.

Via verschillende differentiatievormen in de onderwijsinhouden, proberen we te werken aan basis- en uitbreidingsdoelen, remediërings- en verdiepingsdoelen om zo de eigen leerprocessen van de kinderen te stimuleren en activeren.

Om de kinderen systematisch te kunnen opvolgen en evalueren, werken we in de Hazensprong met een leerlingvolgsysteem, dat systematisch wordt geëvalueerd en bijgestuurd, om een zo goed mogelijke ondersteuning voor elk kind te kunnen bieden.