Pedagogisch project

Profiel

Onze school is een Nederlandstalige school, waar kinderen voorbereid worden op een leven en werken in een multi-culturele samenleving.

Onze school is een neutrale school, die de kinderen een open milieu aanbiedt en hen attitudes aanreikt die hun inspiratie vinden in de hedendaagse maatschappij.

Onze school is een basisschool waar, naast het aanleren van basistechnieken, ook en vooral de grondslag wordt gelegd voor de lichamelijke, affectieve, verstandelijke, morele ontplooiïng van de kinderen.

Onze school heeft een dienstverlenende functie naar de ouders en de kinderen toe en ook naar plaatselijke gemeenschap toe, als antwoord op de noden van het hedendaagse gezin en de plaatselijke gemeenschap.

Onze school is een gemengde school, die het samenzijn van jongens en meisjes binnen een gemeenschappelijk leerproces ervaart als een kans voor wederzijdse complementariteit en toch ook voor differentiatie waar de eigenheid van meisjes of jongens dit vraagt.

Doelstellingen


1. Algemeen vormend

Midden de hedendaagse maatschappij met haar rijke mogelijkheden en uitdagingen, wil onze school de kinderen inleiden in waarden van cultuur, wetenschap en techniek. Door meer weten en verwerkt inzicht, door verantwoord en aangepast handelen, door betere menselijke relaties wil zij de kinderen begeleiden naar volledige ontplooiïng.

2. Nederlandstalig en multi-cultureel.

Om de culturele eigenheid van onze school als Nederlandstalige basisschool te bevestigen en tevens in een multi-cultureel perspectief te stellen is Nederlands de enige voertaal in de school.
De tweede taal wordt op een aangepaste wijze aangeboden en anderstaligen uit taalgemengde gezinnen die al of niet Belg zijn, worden graag opgenomen.

3. Gemeenschapsopbouwend

Komen tot een levensstijl gericht op eerbied en inzet voor de medemens is de bijdrage van onze school aan de opbouw van de gemeenschap.
Het team van de opvoeders roept de kinderen daartoe op en gaat hen daarin voor.

4. Kwaliteitsgericht

In de lijn van de traditie en vanuit de huidige gevoeligheid voor kwaliteitszorg streeft onze school kwaliteit na in het onderwijs, de opvoeding en de dienstverlening.
Door boeiend en realiteitsgericht onderwijs, door intense en brede begeleiding, door efficiënte dienstverlening wil de school een milieu zijn, waar kinderen en ouders gelukkig zijn.

Strategie

1. De basisschool als leergemeenschap

De kinderen komen naar school om te leren.
Degelijk onderwijs is gericht op de totale persoon van het kind : én de cognitieve, én de psycho-motorische, én de affectief-dynamische aspecten krijgen er de aandacht;

Bij middel van aangepaste didactische media en een gedifferentieerd leerstofaanbod wordt ingespeeld op de mogelijkheden en grenzen van de klasgroep en van het individuele kind. Kwaliteitsverbetering is een continue zorg zowel voor de inhoud die aangeboden wordt als voor het verloop van het leerproces.

In de basisschool worden de grondelementen aangereikt voor een kritisch denken van later, voor verwerking van een veelheid aan gegevens en voor een creatief omgaan met de werkelijkheid.

Wanneer kinderen de smaak te pakken krijgen om uit zichzelf te zoeken naar verder-leren en zelfstandig leren is er veel bereikt.

De onderwijzer(es) staat hier voor een grote en boeiende opdracht.

2. De basisschool als leefgemeenschap

De kinderen komen ook naar de school om er een leefgemeenschap te vinden waar ze zich thuis voelen.

Een relatie van vertrouwen en waardering van kind tot kind, van kind tot opvoeder, van opvoeder tot opvoeder, schept de bevestigende stijl waarbinnen een kind pas ten volle kan ontplooien.

Een goede pedagogische relatie tussen begeleider en kind is de basis voor elk optreden dat kwalitatief goed wil zijn. Deze relatie is steeds een “persoonlijke” relatie. Onthaal en begeleiding zijn belangrijk, maar zij veronderstellen vooral een liefdevolle en gezagvolle aanwezigheid bij de kinderen die zich vertaalt in beschikbaarheid. De assisterende stijl van de begeleider laat toe op te voeden door te bevestigen en weet straffen te voorkomen.

Onze school wil gezag koppelen aan een pedagogische relatie. Zij probeert bij te dragen tot de morele opvoeding van de kinderen door normen aan te bieden die gebaseerd zijn op een open waardenpatroon.

De klastitularis blijft onverminderd de spilfiguur van het opvoedingsgebeuren voor het individuele kind, voor de ganse klas en de ouders.

In onze school wordt gestreefd naar een leefgemeenschap waar ieder kind zijn eigen plaats heeft met toch een bijzondere aandacht voor kansarmen in de ruime betekenis van het woord. Om deze leefgemeenschap te realiseren zijn de begeleiders bereid een hoog niveau van samenwerking en eenheid in het schoolteam na te streven.

3. De basisschool als dienstverlenende instelling

De sociale rol van de school naar de leerlingen, naar de ouders en het schoolteam toe, wordt steeds belangrijker. De dienstverlening naar de plaatselijke Vlaamse Gemeenschap toe tekent zich eveneens af.

Ten bate van de kinderen worden opvang, studiebegeleiding en parascolaire activiteiten georganiseerd.

Informatie en begeleiding zijn enkele componenten van de dienstverlening aan de ouders.

Aan het schoolteam worden kansen geboden tot ontplooiing en permanente vorming.

Een integratie van de school in de grotere Vlaamse gemeenschap kan mee bevorderd worden door de infrastructuur ter beschikking te stellen van verenigingen en door actieve integratie in het gemeenschapsleven.