Huishoudelijk reglement ouderraad

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD  “De Hazensprong”

Toelichting

Het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, hierna het participatiedecreet genoemd, schept een wettelijk kader voor ouderparticipatie op school.

1. Situering

De ouderraad van de gemeentelijke basisschool te Haasrode , verder de ouderraad genoemd, is een feitelijke vereniging, met maatschappelijke zetel in de G.B.S,  A. Verheydenstraat 19  te Haasrode

2. Doelstelling

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders of daarmee gelijkgestelde voogden (hierna ouders genoemd) en de school. Het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen wordt steeds voor ogen gehouden.

Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school. De ouderraad ondersteunt het pedagogisch project van het schoolbestuur volledig.

De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen. De ouderraad heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren.

3. Samenstelling

3.1. Elke ouder wiens kind(eren) regelmatig is (zijn) ingeschreven in de basisschool van Haasrode maakt deel uit van de ouderraad.

3.2. Alle leden worden steeds geïnformeerdover en uitgenodigd op de algemene vergadering en andere bijeenkomsten georganiseerd door de ouderraad. Alle leden zijn lid van de algemene vergadering en hebben er stemrecht.

3.3. Op uitnodiging van de ouderraad nemen de directeur en een afvaardiging van de personeelsleden deel aan de vergaderingen van de ouderraad, in een raadgevende functie.

3.4. Het lidmaatschap vervalt automatisch wanneer men geen enkel kind meer heeft ingeschreven op de school.

4. Bestuur

4.1. De ouderraad verkiest op een democratische wijze in een algemene vergadering de bestuursleden. De bestuursleden kiezen wie een mandaat opneemt als (co-) voorzitter, secretaris, penningmeester en website verantwoordelijke (deze lijst is niet limitatief).

4.2. Het mandaat van de bestuursleden duurt 1 schooljaar. De uittredende leden zijn steeds herkiesbaar, in zover zij een kind op de school hebben. Bij voorkeur engageren leden van het bestuur van de ouderraad zich voor de minimale duur van één schooljaar.

4.3. Ieder lid van het bestuur van de ouderraad heeft het volste recht – wanneer hij/zij wegens persoonlijke redenen van welke aard dan ook zich niet meer ten volle kan inzetten voor de ouderraad – zelfstandig te beslissen ontslag te nemen uit de ouderraad. Ontslagnemende bestuursleden worden geacht hiervan de voorzitter in kennis te stellen.           

4.4. Het bestuur van de ouderraad staat in voor de jaarlijkse aanvulling en vernieuwing van zijn samenstelling.

4.5. Wanneer het bestuurslid geen kind meer heeft op de school, houdt het mandaat van een lid van het bestuur van de ouderraad op te bestaan.

5. Bevoegdheden van de ouderraad

5.1. De ouderraad kan op vraag van en ten behoeve van de schoolraad en op eigen initiatief advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school. De ouderraad vertegenwoordigt de ouders als groep in de schoolraad en bij de contacten met het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten en met alle instanties die bij de opvoeding en het onderwijs van de schoolgaande kinderen betrokken zijn.

5.2. De ouderraad kan het participatief klimaat op school stimuleren door ondermeer volgende taken:

5.2.1. Activiteiten van informatieve, communicatieve en vormende aard organiseren

5.2.2. Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen;

5.2.3. Activiteiten beleggen van sociale, culturele of sportieve aard om de ouderwerking op school vorm te geven en ook materieel te ondersteunen;

5.2.4. De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam.

5.3. Indien van toepassing, kunnen de leden van de ouderraad, de afvaardiging van de geleding ouders in de schoolraad aanduiden. Dit gebeurt volgens democratische principes. De schoolraad bestaat uit ouders, gekozen door rechtstreekse verkiezingen of via de ouderraad.

6. Vergaderingen

6.1. De bestuursleden staan in voor het vlotte verloop van de vergaderingen van de ouderraad.

6.2. De ouderraad vergadert ongeveer maandelijks, indien nodig kan hiervan afgeweken worden. De datum, plaats en uur van de volgende vergadering(en) wordt vastgelegd tijdens de voorafgaande vergadering of in onderling overleg via mail/telefoon.

6.3. De voorzitter verstuurt de uitnodiging naar alle leden. Ze bevat de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en zo nodig het verslag van de vorige vergadering en eventuele bijhorende documenten en nota’s.

6.4. De agenda wordt opgemaakt door de voorzitter. Alle leden van de ouderraad kunnen vooraf of tijdens de vergadering agendapunten toevoegen.

6.5. De voorzitter roept, namens de ouderraad, eenmaal per jaar een algemene vergadering bij elkaar. Op die algemene vergadering worden alle leden van de ouderraad uitgenodigd. De dagorde van de algemene vergadering bevat o.a. het verslag over het voorbije schooljaar, de kastoestand, eventueel verkiezing van nieuwe bestuursleden, een ontwerp van jaarprogramma en eventuele wijzigingen van het huishoudelijk reglement.

7. Besluitvorming

7.1. Bij het nemen van beslissingen wordt er gestreefd naar een consensus. Op verzoek of wanneer er geen consensus bereikt wordt, volgt een openbare stemming.

7.2. In bepaalde gevallen kan er overgegaan worden tot geheime stemming.

7.3. Bij individuele stemming geldt de eenvoudige meerderheid (de helft plus 1). Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

7.4. Afwezige bestuursleden kunnen zich bij volmacht door een ander lid laten vertegenwoordigen.

7.5. Persoonsgebonden materie wordt niet besproken op een vergadering, hiervan kan worden afgeweken indien de materie van toepassing of van belang is voor een groep van ouders of alle ouders.

8. Verslaggeving en communicatie

8.1. De secretaris staat, samen met de voorzitter, in voor de aanmaak en verspreiding van het verslag van de vergaderingen naar alle bestuursleden van de ouderraad en eventueel naar andere geïnteresseerde ouders.

8.2. De ouderraad is verantwoordelijk voor de verslaggeving van zijn activiteiten en het bekendmaken van zijn standpunten aan alle ouders van de school via de schoolmededelingen en/of de schoolwebsite.

8.3. Alle mededelingen en verslagen van de vergaderingen van de ouderraad worden gepubliceerd op een website, voor zover de punten daarin opgenomen, betrekking hebben op de werking en de doelstellingen van de ouderraad.

9. Financiën

9.1. De ouderraad staat zelf in voor het verwerven van financiële middelen om haar beheers- en werkingskosten te dekken. Dat gebeurt ondermeer door het organiseren van allerlei activiteiten en door een beroep te doen op subsidies vanwege lokale instanties.

9.2. Daarnaast kunnen overblijvende financiële middelen ingezet worden ten behoeve van alle kinderen van de school, voor zover zij rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen aan het pedagogische beleid in de breedste zin van het woord, waarvoor de school staat. 

 
9.3. De middelen worden beheerd door de ouderraad. Het bijhouden van de kas, gebeurt door de penningmeester. Hij/zij, heeft, samen met 2 andere bestuursleden, een volmacht op de rekening van de ouderraad.

9.4. Alle inkomsten en uitgaven worden in een kasboek (= excel file) ingeschreven. Van elke uitgave wordt een bewijs bijgehouden. Het saldo dient positief te blijven.

9.5. Het kasboek en de rekening kunnen op simpele aanvraag, door een derde persoon, lid van het bestuur van de ouderraad, ingekeken en gecontroleerd worden.

9.6. Op het einde van het werkjaar wordt het financiële verslag besproken en goedgekeurd door het bestuur (cfr. 4.1).

9.7 Indien gewenst kan op elke vergadering een overzicht gegeven worden van de financiële toestand van de ouderraad.

10. Wijziging huishoudelijk reglement

Een wijziging aan het huishoudelijk reglement kan gebeuren ten allen tijde en overeenkomstig de besluitvorming (cfr. 7).

11. Ontbinding van de ouderraad

In geval van ontbinding om gelijk welke reden zal het maatschappelijk actief, na aanzuivering van de schulden, overgemaakt worden aan een instantie met een soortgelijk doel, die door de ouderraad wordt aangeduid.