Ouderraad 23 september

Marc Merckx/ oktober 11, 2021

Ouderraad 23/9/2021

Aanwezig:

 • School: juf Cindy, meester Kristof, Juf Ariane, juf Annemie, juf Ann
 • Ouders: Annika, Thomas, Eva, Britt, Miek, Birgit, Sarah, Annika, Thomas, Kathleen, An, Jasmine, Katrien, Joris, Lies P, Lieselot, Jenna, Sabine

Verontschuldigd – afwezig: Saartje, Christophe, Caroline, Raf, Marlies, Wim, Dennis, Petra

Agenda

 1. Herverkiezing:
 • Voorzitter: Annika
 • Vice voorzitter: Thomas
 • Penningmeester: Sabine
 • Webverantwoordelijke: Lies
 • Schoolraad: Jasmien en Joris
 • Secretaris: Eva
 • Update van de directie:
 1. Leerlingen:
  1. De school telt dit jaar veel nieuwe leerlingen (in bijna alle geboortejaren).
  1. Aantal leerlingen lagere school = 243, kleuters = 112
  1. De meeste klassen tellen 20-26 kinderen, enkel de eerste kleuterklassen en eerste leerjaren zijn kleiner.
  1. Momenteel zit de 1e kleuterklas samen met instapklas. Later op het jaar kan onder voorbehoud een ‘zomerklasje’ worden ingericht.
  1. Er zijn momenteel meerdere zorgjuffen in de lagere school. De school heeft ook een extra zorgjuf voor anderstalige kinderen.
  1. We kregen ook een uitbreiding van de ICT uren.
  1. Er is een verhoging van de kinderverzorgingsuren, deze worden ingevuld door juf Hilde.
  1. Resultaten OVSG toets 6e leerjaar (deze test werd afgenomen bij 25.310 leerlingen in totaal verspreid over Vlaanderen) :
   1. Onze school scoort over de hele lijn boven het Vlaams gemiddelde, ook op het vlak van meten.
   1. De gemiddelde Vlaamse scores van Frans lezen zijn gedaald, resultaten worden nog verder geanalyseerd.
  1. Onze school heeft deelgenomen met proefproject ivm leerachterstand ikv Corona-maatregelen. Uit de feedback blijkt dat we een sterke school zijn. In de analyses wordt rekening gehouden met multipele factoren (zoals thuistaal, diploma moeder…). Er werd vastgesteld dat er weinig tot geen leerachterstand is.
  1. De onderwijsinspectie kwam langs voor een ondersteunend onderzoek waarbij er vooral gefocust werd op leerlingenbegeleiding. We behalen een goed resultaat met betrekking tot aanpak, strategie, doelgerichte maatregelen, afspraken op schoolniveau, planmatig inzetten van financiële middelen. Er zal uiteraard worden bijgestuurd waar nodig. Aandachtspuntjes waren dat men de groeilijnen doorheen de basisschool nog beter moet vastzetten en volgen. Er wordt ook aandacht gevraagd voor het feit dat teamleden niet allemaal even snel mee zijn in de strategie. Leerkrachten kiezen voor een dynamische aanpak volgens de noden op maat van elk kind met oog op gepaste ondersteuning. Globaal een fijne bekroning voor hard werk de voorbije jaren!
  1. Het vinden van toezichters blijft een groot probleem!
   1. Juf Bea en juf Larissa kunnen maar een tijdelijke oplossing bieden.
   1. Juf Cindy en meester Stany springen zelfs noodgedwongen zelf in.
   1. Er wordt intensief nagedacht over oplossingen. Een mogelijkheid is om dit uit te besteden aan Ferm of andere organisaties. Deze vragen echter eigen infrastructuur (die niet aanwezig is) en maken de prijs van de opvang duurder. Zij zouden ook niet altijd bereid zijn tot huiswerkbegeleiding
   1. Vacature staat nog steeds open bij de gemeente Oud-Heverlee:
    1. Uren: 7-8u30, 12-13u, 16-18u. Deze zijn flexibel en naar beschikbaarheid invulbaar. De school benadrukt dat ze blij zijn met elke geschikte kandidaat die zich aanbiedt, ook al zou deze maar enkele momenten kunnen opvangen.
    1. Er zijn geen specifieke vereisten mbt het diploma.
  1. STEAM (science, technology, engineering, arts, mathematics) is een buitenschools project dat wordt opgericht om kinderen in het leren te stimuleren. Verder informatie volgt. Verdere informatie volgt.
  1. Oproep vanuit de leerkrachten aan alle leerlingen en ouders om op tijd te komen. We zouden dit eventueel met een ludieke stiptheidsactie kunnen proberen onderstrepen.
   1. Koffiemomentje?
   1. Annika en Eva denken na over een ludiek concept.
  1. Circulatieplan – mobiliteit – veiligheid aan de schoolpoort.
   1. Belangrijkste beperking blijft: ouders mogen niet op het schoolterrein.
   1. De poorten van de school zijn normaal open tijdens de daguren, maar worden nu noodgedwongen – tijdelijk – tijdens de schooluren gesloten omdat enkele kinderen uit de lagere school probeerden te ontsnappen. Voor de veiligheid van deze leerlingen is dit bijgevolg momenteel de beste bescherming die de school hen kan bieden.  De tijdsduur van deze maatregel is momenteel niet gekend.
   1. Het huidige circulatieplan zal ten vroegste veranderen na de geplande werken aan de oprit van de grote parking. Deze werken zijn opnieuw uitgesteld en momenteel voorzien voor eind oktober (de laatste week voor de vakantie). Er zal een asfaltering gebeuren en er zullen klinkers worden gelegd waardoor er een betere scheiding is tussen voetgangers-fietsers-auto’s.
   1. Juf Cindy laat een blanco blad rondgaan met een plattegrond van de school en de schoolomgeving waar ideeën, oplossingen of suggesties kunnen worden neergepend. Deze zullen later terug aan juf Cindy worden bezorgd.
 • Update werkgroepen
  • Halloweenfuif
   • Datum: 31 oktober
   • Locatie: mogelijk toch op school toegelaten. Definitieve bevestiging volgt. Zo dit toch niet mogelijk zou zijn, is het OC Blanden al gereserveerd.
   • Concept vergelijkbaar met voorgaande jaren mits enkele kleine wijzigingen.
   • De werkroep heeft besloten om er een Covid Safe event van te maken
   • DJ: meester Kristof (bevestigd)
   • We opteren dit jaar voor popcornzakjes ipv snoep. Popcornmachine via Lieselot ter beschikking zodat deze niet moet worden gehuurd.
   • Inschrijving met QR-code of toch klassiek op papier? Jasmien heeft hierin al wat ervaring.
   • Inkomprijs in voorverkoop is 2euro. Zowel volwassenen als (schoolgaande) kinderen betalen (vorig jaar waren dit enkel kinderen). Prijs aan de kassa 4euro. We kiezen er bewust voor om de prijs aan de kassa fors te verhogen om mensen te stimuleren kaarten op voorhand te reserveren. Zo kunnen we de opkomst beter inschatten en hierop de drank en andere versnaperingen afstemmen.
   • Zelfgemaakte cake (halloweenthema) mag van de school.
   • Werklijst wordt rondgegeven.
 • Kerstmarkt
  • Datum: donderdag 23/12 (= muzische dag op school). Dit is een donderdag ipv vrijdag (zoals voorgaande jaren) omdat vrijdag 24/12 kerstavond is.
  • Groepje met ouders is reeds verdeeld tijdens de eerste vergadering. Katrien wordt nog toegevoegd aan de werkgroep.
 • Werkgroep speelplaatsverfraaiing
  • Wie: Thomas, Raf, Wim (?)
  • Idee: Buitenkeukentjes voor de kleuters.
 • Andere activiteiten
  • 19 november: Take away spaghetti (sneeuwklassen)
  • 19 februari: kaas & wijn (?)
  • Ouderfuif: eind januari?
   • Thomas, Annika, Eva, Brit, Katrien, Jenna, Birgit
  • Pizzaslag zal ook nog worden georganiseerd. Hiervoor zijn voorlopig nog geen vrijwilligers verdeeld. Er is dit jaar zeker nood aan sponsoring omdat er nieuwe (dure) speeltoestellen zullen worden aangeschaft op de speelplaats van de kleuters. De ouderraad engageert zich om hierin te sponsoren.
 • Data volgende vergaderingen
  • Maandag 25 oktober
  • Donderdag 9 december (Eva kan dan niet aanwezig zijn, Thomas zal dan het verslag maken)
 • Varia
  • Tractaties voor verjaardagen: alles mag terug zoals voor Corona.
  • Brooddozenbeleid van de school:
   •  Kinderen worden niet verplicht om brooddozen leeg te eten.
   • Lagere school: kinderen mogen boterhammen meenemen naar buiten als ze nog niet klaar zijn in de daartoe voorziene tijd.
   • Chocolade (als beloning) in de brooddoos is toegestaan.
  • De vraag wordt gesteld naar het opnieuw oprichten van een kriebelteam. Voorbije jaren heeft dit steeds zijn nut bewezen, maar helaas is dit ook zeer arbeidsintensief en steunde dit vorige jaren ook voor een deel op bereidwillige grootouders.
   • Lieselot en Kathleen zullen brainstormen over hoe dat dit jaar kan worden aangepakt.
   • De focus zal vooral liggen op sensibilisering en informatie.

Batterijen inzamelactie: de school heeft tonnen staan en per gewicht krijgt de school punten, waarmee schoolmateriaal kan worden aangekocht. Ouders mogen hun kind

Share this Post