Ouderraad 18 september 2023

Ouderraad/ oktober 16, 2023

Aanwezigheidslijst

Aanwezig

Annika

Birgit

Britt

Eva

Miek

Roel

Cedric

Katleen

Raf

Juf Cindy

Juf Tania

Juf Imaani


Annelies

Sabine

Jeroen

Joris

Lieselot

Lies

Peggy

Thomas

Marieken

Juf Arian

Meester Kristof


Afwezig

/
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Agenda

 1. Intro 2023-2024 (Annika)
  1. Verwelkoming nieuwe mensen en uitleg bij ouderraad
  1. Tour de table – kennismaking
 2. Verkiezing vaste taken (Annika)
  1. Voorzitter
  1. Vice-voorzitter
  1. Penningmeester
  1. Secretaris
  1. Vertegenwoordinging schoolraad
  1. Social Media

(overname door nieuwe voorzitter)

 1. Mededelingen directie (Cindy)
 2. Update financiën (Sabine)
 3. Schoolraad juni – toelichting van belangrijkste punten
 4. Ouderraad activiteiten dit schooljaar
  1. Halloweenfuif: status werkgroep
  1. Quiz: datum/periode + werkgroep
  1. Kerstdrink?
  1. andere activiteiten
 1. Verslagen ouderraad – publicatie op website
 2. Nieuwe T-shirts ouderraad
 3. Aanmaak cloud omgeving ouderraad (voor alle documenten, draaiboeken, enz…)
 4. Variapunten
  1. Warme maaltijd bestelling – bestelling voor het hele jaar?
  1. Idee: Coderdojo-initiatief?

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Verslag

 1. Intro 2023-2024 (Annika)
 1. Verkiezing vaste taken (Annika)

Worden na stemming door de Ouderraad verkozen:

VoorzitterLies
Vice-voorzitterEva
PenningmeesterSabine
SecretarisCedric
Vertegenwoordiging Schoolraad (2p)Miek Joris
Social MediaLies
 1. Mededelingen directie (Cindy)
 • Toelichting door juf Cindy van de schoolorganisatie 2023-2024 (6 kleuterklassen & 10 lagere schoolklassen).
 • Melding vanuit de school dat er een nijpend tekort is aan toezichthouders (17 uren tekort). Er wordt gezocht naar een invulling van dit tekort (zoektocht voor 20 uren toezicht).

Gedurende de dag wordt in afwachting beroep gedaan op de leraars, voor de avondopvang wordt er ad-hoc oplossingen gezocht om het tekort op te vangen.

De vrijwilligerspool heeft niet het verwachte resultaat gegeven.

=> Daarom oproep vanuit de school: indien (groot)ouders / mensen in de kennissenkring interesse hebben om in te springen (tegen vergoeding), zeker een seintje geven aan juf Cindy.

Zelfs indien dit voor korte periodes is, is inspringen zeker ook welkom, zowel voor lagere als voor de kleuters.

De Ouderraad zal via facebook nog eens een oproep lanceren, en verder werkt de school ook aan affiches met scheurstrookjes.

 • Vraag vanuit de school of er op de Ouderraad kan gerekend worden op steun dit schooljaar voor een (culturele) activiteit voor de kinderen.

Concrete vraag voor het 6de leerjaar: deelname aan de STEM-olympiade.

Voor de overige klassen wordt nog gezocht naar activiteiten.

Verder nog geen idee van kostprijs, dit zal nog worden doorgegeven aan de Ouderraad.

 • Vraag vanuit de school of er steun mogelijk is voor de sportklassen dit jaar?

Het 4de leerjaar zou naar Kattevenia gaan.

 • Indien in Whatsappgroepen van de klassen discussies zouden ontstaan over didactisch handelingen, graag oproep vanuit de school om best steeds door te verwijzen naar de juf / meester en/of juf Cindy, zodat de discussie geen eigen leven gaat leiden. Dit is ook het beste forum om eventuele bedenkingen bespreekbaar te maken.
 • Het aantal leerlingen dd. september 2023: Lagere school: 227 – Kleuterschool 92
 1. Update financiën (Sabine)
 • Sabine geeft bedragen door
 • Overzicht uitgaven 2022-2023
  • Toneel sint & Piet
  • 1€ / kind fruit
  • 5€ / sportklassen
  • Attentie leerkrachten
  • Koptelefoons
 • Algemeen: evolutie financiën tov vorige jaren in stijgende lijn. De bedenking wordt gemaakt dat dit in feite terug geïnvesteerd zou moeten worden voor de leerlingen.
 • Graag Sabine bij elke activiteit betrekken ivm financiële opvolging en eventuele terugbetalingen.
 1. Schoolraad juni – toelichting van belangrijkste punten
 • Het verslag van de Schoolraad van juni wordt ter beschikking gesteld.

https://tinyurl.com/mr3f7vnc

 • Het contract voor de schoolmaaltijden werd vernieuwd (leverancier blijft Claessens). Er worden alvast vanuit de ouderraad meer positieve signalen gegeven over de kwaliteit van het eten. Juf Cindy deelt mee dat er vanuit de schooldirectie ook opmerkingen werden meegegeven die blijkbaar dus ook opgepikt zijn geweest. De tarieven werden geïndexeerd.
 • Ook voor de naschoolse opvang wordt een indexatie van de kostprijs doorgevoerd.
 • Het mobiliteitsplan werd even opnieuw besproken op de Schoolraad.
  • Vanuit de Ouderraad wordt aangegeven dat er toch wel problemen blijven rond niet reglementair parkeren
  • Er wordt gevraagd of het mogelijk is – deels wegens bovenstaand – dat er opnieuw regelmatig een wijkagent aanwezig zou kunnen zijn tijdens de piekuren.
  • Er zou eveneens meer de grote parking aan de Verbindingsstraat gestimuleerd moeten worden. Dit werd reeds gedaan vanuit Ouderraad, maar de vraag vanuit de school is om zeker ook grootouders te verwittigen als het kan. Verder gaat de school ook bekijken of terug enkel de groene poort kan gebruikt worden (pre-Covid-situatie)
 • Vanuit de gemeente werd de dakgoot vernieuwd (waterinsijpeling). Wat de boomkrans betreft zal deze nog hersteld worden (timing onbekend). Indien er vaststellingen worden gemaakt van zaken die stuk zijn of onderhoud nodig hebben => altijd via app Oud-Heverlee melden zodat de melding geregistreerd wordt !
 • Een firma zal ook regelmatig een rondgang uitvoeren voor de inventaris van het materiaal in de sportzalen.
 • De visie van de gemeente op lange termijn voor het schoolgebouw is voor Ouderraad in feite onduidelijk (cfr. opmerkingen tijdens de inspectie uitgevoerd lente 2023. Dit item zou zeker op de volgende Scholenraad verdere opgenomen moeten worden.
 1. Ouderraad activiteiten dit schooljaar
  1. Halloweenfuif: status werkgroep
 2. Zou op zaterdag 4/11 doorgaan – dit is OK voor de schooldirectie
 3. Vraag mbt de verzekering van de vrijwilligers bij activiteiten: hoe is dat algemeen geregeld? Er wordt gemeld dat je als Oudervereniging onder de verzekering van de school zou vallen. Het is wel belangrijk dat er dan een vermelding wordt geplaatst dat de Ouderraad van de De Hazensprong de activiteit dan organiseert. Kan dit bevestigd worden door de school?
 4. Er wordt vanuit de school gevraagd om tijdens de fuif buiten toezicht te houden om incidenten buiten te vermijden. Hoewel de Ouderraad niet van mening is dat ze de kinderen kunnen vragen om terug binnen te gaan – zeker als er ouders bij zijn die hen toelaten om buiten te gaan -, zal er wel een shift voorzien worden dat iemand buiten regelmatig een rondgang doet (dit ivm vandalisme).
 5. Vraag of het mogelijk is om knutselwerkjes te maken rond het thema Halloween indien mogelijk + ook aan te geven welke dan terug bezorgd moeten worden na de fuif (de overigen kunnen dan de volgende jaren gebruikt worden).
 6. Opruim achteraf: wat wordt verwacht van de Ouderraad? Er wordt aangegeven dat vooral alles terug op zijn plaats moet gezet worden en dat er eens geborsteld moet worden. Dweilen wordt niet gevraagd. Er wordt ook gevraagd of het mogelijk is om het schema van de tafels ook over te maken aan de werkgroep.
 7. Op aangeven van de Ouderraad zal er binnen de werkgroep bekeken worden om specifieke muziek voor de kleuters en verschillende graden te draaien. Er zal ook aan de klassen gevraagd worden wat ze willen draaien.
 8. Dorien zal worden toegevoegd aan de werkgroep.
 • Quiz: datum/periode + werkgroep
 • De werkgroep werd opgericht, er wordt nog naar een datum gezocht in het voorjaar 2024
 • Voorlopige datum: 02/03/2024 – deze datum dient nog gecheckt te worden met de muziekschool betreffende beschikbaarheden – alternatieve datum: 09/03/2024
 • Kerstdrink
 • Er werd nog geen werkgroep opgericht. De vrijwilligers zijn:

Sabine, Annika, Eva, Dorien

 • Concept: klein en gezellig
 • Andere activiteiten
 • Paaswandeling: relatief gezien was er weinig opkomst (wandelingen beu ivm Corona?) => het voorstel om dit opnieuw te doen wordt niet weerhouden
 • Filmavond: deze activiteit is vorig jaar niet doorgegaan, de vraag wordt gesteld of men dit jaar dit wenst te laten doorgaan? Relatief grote kostprijs, wordt door Britt verder bekeken qua kostprijs
 • (sneeuwklassencomité) 22-23/6 Vlaamse Kermis
 • (sneeuwklassencomité) 21/10 Kaas & Wijn
 • Verfraaiingswerken speelplaats: De vraag wordt gesteld of het dit schooljaar kan uitgevoerd worden. Mogelijks kan om hulp worden ingeroepen op Facebook voor helpende handen (De Hazensprong Klusdag). Er wordt een werkgroep opgestart met de volgende vrijwilligers:

Roel, Thomas, Marieken

 1. Verslagen ouderraad – publicatie op website
 • Workflow: draft wordt opgestuurd naar juf Cindy, deze wordt nagekeken, vervolgens zal door de Ouderraad een link naar een PDF ter beschikking worden gesteld aan de school.
 1. Nieuwe T-shirts ouderraad
 • Er zouden nieuwe T-shirts besteld moeten worden (vorig jaar hadden verschillende ouders geen T-schirt). Thomas en Roel stellen zich kandidaat als trekkers. Indien mogelijk tegen volgende Ouderraad ontwerp + budget
 1. Aanmaak cloud omgeving ouderraad (voor alle documenten, draaiboeken, enz…)
 • Er werd een Google Drive omgeving aangemaakt voor de Ouderraad zodat bestanden gemakkelijker beschikbaar kunnen worden gemaakt. De vraag wordt gesteld of de werkgroepen hun info kunnen opladen op deze Drive zodat de informatie gecentraliseerd en gemakkelijker beschikbaar is. De nodige info om toegang te krijgen zal via Whatsapp worden aangeleverd.
 1. Variapunten
  1. Bestelling warme maaltijden: kunnen bestellingen voor het hele jaar geplaatst worden ipv per maand? Dat kan wel problemen opleveren rond aanpassingen doorheen het jaar. Juf Cindy vraagt na of een bestelling per jaar mogelijk is.
 • Idee: Coderdojo-initiatief?

Er zou moeten nagekeken worden of dit georganiseerd kan worden als naschoolse (vrije) activiteit. Wat is hiervoor nodig, wat kost het, wat zijn de vereisten hiervoor, welke ondersteuning kan er verkregen worden, kan eventueel een bezoek worden gebracht aan een andere Coderdojo om voeling te krijgen met het initiatief?

Vrijwilligers die de haalbaarheid zullen nagaan:

Raf, Jeroen, Cedric, Ief

 • Vraag rond een update van de Inventaris van de spullen van de Ouderraad: kan iedereen de lijst invullen? Deze zou eveneens best op de Drive worden gezet.

Trekker: Lies

Rondetafel

 • Joris: Er leeft de indruk dat er toch nog problemen zijn met Questi-aanmeldingen (aanleiding vraag: verwittiging opstart school die vrij laat was). Is dit slechts een indruk of zijn aanmeldproblemen met Questi misschien toch de oorzaak? Juf Cindy koppelt terug met mensen Questi
 • Eva: De vraag wordt gesteld of alle jaren vertegenwoordigd zijn in de Ouderraad. Er blijkt enkel een ouder te ontbreken van een kinderen uit het 2de kleuterklas. Aandacht hieraan schenken bij berichtgeving via Whatsapp.
 • Eva: Er is vraag naar communicatie rond de sneeuwklassen voor nieuwe leerlingen lagere school. Is het mogelijk dat het sneeuwklassencomité zich voorstelt / toelichting geeft?
 • Juf Cindy: Zwemlessen zullen in het zwembad van Wilsele doorgegaan. De reden hiervoor is dat er te weinig zwembanen beschikbaar waren voor maandag. Uit de eerste lessen blijkt dat het relatief gezien functioneert, maar dit zal worden uitgeprobeerd gedurende de 1ste trimester. Moest het negatief geëvalueerd worden, zal dit dan ten nadele zijn van andere zwembeurten.
 • Mariken: Actie rond zichtbaarheid: wordt er iets gedaan vanuit de school (bvb fluotop & spaaractie)? Juf Cindy bevestigt. Ivm materiaal (hesjes ed.): structurele sponsoring kan niet, overschotten zijn wel altijd welkom (bvb fluovestje). Nodig: ongeveer 60st
 • Eva: Overschotten van strandgerief om in de zandbakken te spelen of fietshelmen zijn welkom
 • EHBO-cursus: wordt verder opgenomen vanuit school wat de vraag juist is, en wordt teruggekoppeld naar Ouderraad.
 • Vraag rond seksuele opvoeding: dit zou in principe in de lessenpakket moeten zitten van het 6de LJ (= leerdoel)
 • Coaching ouders / leerkrachten rond zelfvertrouwen bij kinderen: zou er interesse zijn om hier een sessie rond op te zetten? Wat is de kostprijs? Lieselot zoekt het even verder uit (werkgroep wordt hiervoor opgestart).

Volgende vergaderingen:          

maandag 16/10 om 20u

maandag 11/12 om 20u

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Actielijst

WieActie
Juf CindyDoorgeven kostprijs culturele activiteit zodat de bijdrage vanuit de Ouderraad kan bekeken worden voor de sponsoring.
Juf CindyAantal leerlingen voor dit schooljaar doorgeven aan de Ouderraad.
SchoolNazicht of het al dan niet aangewezen is om opnieuw enkel de groene poort te gebruiken voor het oppikken van de kleuters bij het beëindigen van de school.
Miek & JorisVisie schoolgebouw lange termijn: item opnemen op volgende Scholenraad
SchoolBevestiging dekking verzekering van vrijwilligers bij activiteiten door de Ouderraad
SchoolTafelschema van de refter / grote zaal overmaken aan de werkgroep
Werkgroep QuizBevestiging datum na nazicht beschikbaarheden
BrittNazicht kostprijs filmavond
Thomas & RoelVoorstel T-shirts Ouderraad opmaken tegen volgende Ouderraad (16/10)
Juf CindyNazicht of bestelling warme maaltijden per jaar mogelijk zijn.
Juf CindyTerugkoppeling met de mensen van Questi ivm aanmeldproblemen
SchoolEHBO-cursus: noden worden verder bepaald door de School, en zal worden teruggekoppeld met de Ouderraad
LieslotWerkgroep opstarten en nazicht haalbaarheid coaching ouders / leerkrachten rond zelfvertrouwen bij kinderen
Share this Post