OUDERRAAD 18 OKTOBER 2022

Marc Merckx/ december 12, 2022

Aanwezig:

            School: juf Ariane, juf Fleur, juf Oona, juf Ilke

Ouders: Annika, Eva, Miek, Caroline, Roel, Sabine, Thomas, Joris, Cedric, Dirk, Lieselot, Peggy, Raf, Joke, Jozefien, Katrien, Jeroen

Verontschuldigd/afwezig: Juf Cindy, Wim, Annelies, Jasmine, Birgit, Brit, Lies H, Lies P, Katleen, Jenna, Saartje

 1. Mededelingen school:
  1. Nog steeds veel ouders fietsen op de speelplaats. Er is de uitdrukkelijke vraag vanuit de school om niet te fietsen op de speelplaats. De kinderen mogen dit immers ook niet.
  1. Feedback STEAM-project: globaal positief!
   1. Dit loopt goed vanaf het 3e leerjaar, maar wel iets moeilijker 1e graad omdat er veel wordt verwacht vanuit de kinderen zelf en zij nog zeer veel sturing nodig hebben. Een luisterhouding vanuit de kinderen is belangrijk.
   1. De school ervaart veel enthousiasme van de kinderen uit.
 • Update financiën: voorlopig geen extra inkomsten
  • Momenteel in kas 7205,43 euro
  • Uitgaven:
   • Dag van de leerkracht 121 euro
   • Koffiemoment inkomsten 81 euro – uitgaven 61,16 euro = netto 20 euro
   • Vorig jaar:
    • Receptie afstudeermoment 92 euro
    • Pizzaslag inkomsten 3842,4 – uitgaven 1859,6 = 1982,5
    • Springkasteel 140 euro
    • Sportklassen 4e en 5e leerjaar: 435 euro (5 euro per kind voor activiteiten van 2 jaar door covid)
    • Kerstboxen inkomsten 1200 – kosten 810,03 = 390 euro
    • Halloweenfuif (inschrijvingen) 768 – kosten 61,69 = 706,31 euro opbrengst
    • Chocoladeverkoop 4e leerjaar 551 euro
    • Huidige stand van de kas volgt
  • Geplande uitgaven voor dit jaar:
   • Sponsoring Sint vanuit de ouderraad (exact aantal leerlingen volgt nog): voor de kleuterschool tem 3e leerjaar 5euro per kind
   • Sponsoring activiteiten / uitstappen
   • Busuitstap voor de kleinste kinderen
 • Schoolraad: gepland volgende week
  • Belangrijk agendapunt: Oud-Heverlee zal de gemeenteschool sluiten en fusioneren met Heilig Hart. Personeel kan kiezen om over te stappen naar vrij onderwijsnet of bij de gemeente blijven. Mogelijk mogen we dus impact verwachten op het leerkrachtenkorps van onze school (nav een verschuiving van leerkrachten) vanaf volgend jaar 1 september (obv anciëniteit/vastbenoemdheid).
 • Verkeer rondom de school: veel bemerkingen/bekommernissen
  • Het huidige circulatieplan leidt tot veel meer verkeer rond de school (zelfs tractoren), met zeer gevaarlijke situaties tot gevolg, ook in de Dassenstraat.
  • Het doel is om van de Kerkstraat in de toekomst een ‘fietsstraat’ te maken, waarbij de Blandenstraat de hoofdbaan wordt. Wanneer de Blandenstraat terug open is na de werken zal dit vermoedelijk wel een heel ander beeld geven.
  • Ouderraad vraagt of er verduidelijking kan komen naar wat het plan op de lange termijn is vanuit de gemeente en of hierbij ouders / leerkrachten van de school kunnen bij worden betrokken. Enkele vragen die leven zijn:
   • Waarom één richtingsverkeer in de Milsestraat? Dit leidt tot meer verkeer rond de school.
   • Door het eenrichtingsverkeer in de Verbindingsstraat is er geen lus.
   • Men dient zeker te vermijden dat de Verbindingsstraat een sluipweg wordt.
   • Waarom rijden bussen wel in twee richtingen?
   • Aanleg extra zebrapaden (kerkstraat – milsestraat).
   • Vraag wordt gesteld of er geen ‘info-avond’ kan worden georganiseerd (vanuit school? Vanuit de gemeente?) om de dialoog rechtstreeks te kunnen aangaan.
 • Update werkgroepen:
  • Halloween:
   • Meester Kristof is akkoord om DJ te zijn, maar geen 5u non-stop en ook liefst niet alleen. Hij zou liever de kinderen niet continu moeten lokken en vraagt dat de kinderen niet buiten zitten. Er moet dus zeker worden gezocht naar een tweede DJ (Filip Mergeay – Thomas Debeys).
   • Best wordt dus ook gedacht om een plan op te stellen om kinderen te  stimuleren om binnen te komen / blijven (aanvraag-uurtje?).
   • Werklijst voor helpende handen wordt binnenkort rondgestuurd.
   • Aandachtspunt: controle op de speelplaats!
  • Werkgroep winterpret
   • Leden: Annika, Joris, Eva, Thomas, Roel, juf Oona, Peggy
   • Binnenkort brainstorm waarbij we zullen werken rond thema ‘respect en diversiteit’
   • Update volgt volgende ouderraad
  • Ouderfuif?
   • Definitieve beslissing ifv de plannen van de Sneeuwklassen die een gelijkaardig idee hebben.
   • Indien we dit toch doen meer vermoedelijk richting eind van het jaar.
 • Variapunten:
  • Er leven bij de ouders meerdere bedenkingen omtrent de cursus geschiedenis in de hogere graad. Deze cursus bevat veel foto’s en verhalen, maar het is onduidelijk wat waarbij hoort. Hierdoor schept dit veel verwarring. Ouders gaan op internet op zoek naar definities die dan zeer uiteenlopend zijn. De onduidelijke cursus maakt het voor de ouders ook zeer moeilijk is om hun kinderen gericht te ondervragen of hun kennis te controleren. De vraag vanuit de ouders komt naar enige verduidelijking wat het idee achter deze cursus is (zelfstandig opzoekwerk?).
  • Blijvende bezorgdheid omtrent armoede in de scholen. Dit werd vorige ouderraad ook nog besproken. Kinderen met een lege brooddoos krijgen een warme maaltijd (indien aanwezig) in de plaats.
  • Voorstel om een test-team voor Questi in het leven te roepen.
  • Vraag wordt gesteld naar andere IT-skills (naast de typcursus die wordt aangeboden) die kinderen in de hogere graad kunnen worden bijgebracht.
  • Catering ouderraad wordt volgende keer voorzien door Miek – Eva – juf Oona.
  • Volgende vergadering: donderdag 8 december.
Share this Post