Verslag ouderraad 16/09/2020

Marc Merckx/ oktober 7, 2020

Aanwezigen

Saartje, Jenna, Caroline, Marianne, Thomas, Katrien, Gert, Annika, Sabine, Wim, Katleen, Raf, Eva, Britt, Lies P; Marlies, Joris, Jasmine, Christophe, meester Kristof, juf Inge, juf Hilde, juf Arianne

 • Kort woordje uitleg van Saartje over werking Ouderraad
 • Schoolraad (Marianne)
 • Werking
 • Highlights vorige schoolraad juni:

ICT                 fiber site Haasrode in orde

                        105 laptops worden aangekocht

                        42 voor leerkrachten

                        105 ipads

                        (voor alle scholen samen)

Veiligheid   aan de schoolpoort

                       Evaluatie eenrichingsverkeer rond school

                       Fietspad aanleg verbindingsweg in overleg met buurman, ingang grote parking

Vandalisme Camera’s aan de school? Nog enkele struikelblokken. Jenna is juriste gespecialiseerd in privacy en wil hier gerust ook mee naar kijken.

 • Verkiezing voor nieuwe mandaten

Voorzitter: Annika Beeck

Vice-Voorziter: Thomas Debeys

Secretaris: Thomas Debeys/Wim Schoofs

Penningmeester: Sabine Pauwels

Schoolraad: Jasmine en Marianne

Adviesraad: Britt, 2x per jaar

Webverantwoordelijke: (verslag op de website, facebook): Lies Peeters

 • Nieuwe voorzitter geeft introductie
 • Kinderen van en naar school brengen

Er is veel feedback gekomen op het brengen/afhalen van de kinderen.

Er wordt samen met alle betrokken partners (leerkrachten, ouders en gemeente) bekeken welke eventuele aanpassingen aan het circulatieplan kunnen gebeuren, rekening houdend met de richtlijnen die opgelegd worden. In het nieuwe plan kijken we naar parameters, zowel rond verkeersveiligheid, beperking van gezondheidsrisico’s, veranderende weersomstandigheden, alsook de haalbaarheid wat we met de kleuters kunnen doen.

 • Corona maatregelen de Hazensprong.
 • Communicatie beslissingsboom van CLB, gecommuniceerd op Questi.

Er zal een llink geplaatst worden op de site van de school waar ouders deze beslissingsboom kunnen terugvinden.

 • Wat indien mijn kind in quarantaine moet, en wat indien klas in quarantaine? Overschakelen op Teams? => Leerkrachten geven aan dat hier rond gewerkt wordt. Zal binnenkort ook gecommuniceerd worden
 • Indien er vragen zijn – wie contacteren? Directie blijft eerste contactpunt
 • Financiën

+/- €5800 in kas

Hoog bedrag omdat er een aantal events etc niet zijn doorgegaan

Inkomsten vorig jaar vooral uit halloweenfuif (recordeditie) en kerstmarkt

Uitgaven vorig jaar:

                Afscheidsreceptie 6e jaars

5 euro per kind (sportklassen) – niet doorgegaan, maar wordt nu ingehaald.

                t-shirts ouderraad

Waar liggen de extra financiële noden dit jaar voor de school?

                Schoolfruit, culturele activiteit, boerderij op school, etc

 • Tegen volgende ouderraad zullen de financiële noden duidelijk zijn.
 • Contacmoment per klas

De contactmomenten zullen tegen uiterst 25/9 doorgaan. Eerst powerpoint, filmpje, brochure,…

Opmerking van de leerkrachten: Het opnemen van Teams Meetings wordt enkel door de leerkracht gedaan (privacy).

 • Communicatiekanalen naar de ouders toe
 • Vraag vanuit de ouderraad: welke communicatiekanalen worden waarvoor gebruikt en waarom keuze voor Questi?

Questi betreft een totaalpakket, waarbij alles vanuit het kind vertrekt. Doordat de zorg, de rapporten, de observaties, de lesinhouden allemaal gekoppeld zijn aan het kind, is dit de manier om het kind centraal te plaatsen in onze aanpak. Een belangrijke schakel die daarbij niet mag ontbreken zijn de ouders. Met hen kunnen we communiceren over dagelijkse dingen, maar ook rapporten, evaluaties…
MS Teams zal blijvend gebruikt worden voor leerkracht – kind (en ook eventuele digitale oudercontacten)

 • E-mail zal nu ook nog gebruikt worden, maar zal steeds minder gebruikt worden naar de toekomst toe.
 1. Extra activiteiten, gaan deze door?
 2. Loopcross gaat door, maar intern in de school.
  1. Is het een probleem dat dit geen inkomsten zal generen (o.a. voor busreis naar zwemmen)
  1. Opm: evenement van de kalender van website weghalen
 3. Strapdag? Gaat door, maar week uitgesteld.
 4. Sneeuwklassen? Sportklassen?
  1. Nu nog veel onduidelijkheden, evolutie pandemie
  1. Indien kaas-en wijnavond niet doorgaat, genoeg financiële reserve indien sneeuwklassen doorgaan?
 • Onze eigen activiteiten
 • Halloween

Fuif kan niet doorgaan

                Alternatief is spooktocht door het dorp, reeds zeer concreet op 7/11

                Ouders kunnen zich inschrijven, oprit/huis spookachtig versieren en kinderen daar langs gaan

                Werkgroepje: groepje is Sabine Annika Gert, Marianne Katleen, Britt en Jenna

                Leerlingen kunnen knutselen voor deze activiteit – wordt doorgegeven door werkgroep.

 • Kersmarkt

Alternatief te bedenken

Hoe de feestdagen op een gezellige manier in zetten?

                Denktank            Thomas, Britt, Joris, Marlies, Katrien, Saartje, Lies

 • Paashazensprong: nog even afwachten
 • Pizzaslag            

eventueel terug te doen, te bekijken

Lijkt goed alternatief om geld op te halen (spaghettisaus sneeuwklassen zou 1e trimester zijn) Sabine en Jasmine bekijken dit alvast verder

 • Speelplaatsverfraaiing

                Raf, Thomas, Wim

                Nieuwe lavabo maken, als eerste stap?

                Daarna eventueel ook bekijken om onze eigen plannen te verwezenlijken (oude ideeën)

                Maar natuurlijk allemaal corona proof! Check met juf Cindy

 • Vrijwilligers
 • Oproep voor uitscheppen warme maaltijden, en schoolfruit

                Oproep is gekomen, geen vrijwilligers, wel werk

                Facebook pagina van de ouderraad inschakelen, (+ deze ook meer bekendheid geven)

 • Kriebelteam Tussen de vrijwilligers zaten ook wat oudere mensen. Die hebben al te kennen gegeven dat ze dit niet meer zien zitten owv de gezondheidscrisis.

Petra neemt trekkersrol over van Marianne en we zoeken nog naar extra vrijwiligers, maar schatten kans klein in.

Alternatief: grote sensibiliseringsactie vanuit ouderraad  maar de grote actie zal eerder in sensibilisering zitten: filmpje maken en op site zetten, etc

Datum volgende bijeenkomsten:

Donderdag 29/10

Donderdag 10/12

Data na nieuwjaar leggen we vast in december.

Varia

 • Vegetarische maaltijden: kan hiernaar gekeken worden? Is een duidelijke wens van een ouder
  • Wat met Hallal maaltijden (indien gewenst)?
 • Ook nagevraagd op schoolraad: dit is altijd mogelijk. Moet gewoon doorgegeven worden aan de traiteur.
 • Communiefeesten (eerste) nog steeds gepland op 18/10? Voor zover bekend wel
 • Welkomstmoment instappertjes?

Via digitale weg informeren we de ouders. Ouders worden buiten de schooluren ontvangen met instappertje om eens kennis te maken met de juf, klas…

 • Vraag van schoolteam: Promotiecampagne voor de school: filmpje op de site van school te zetten, te maken door de leerlingen van het zesde. Wie kan hier aan meewerken als ouder, ouderraad, ? technische mogelijkheden (camera, monteur, etc), 1 vader is monteur en wil hier graag aan meewerken. Script, ideeën, iets uitdenken. Raf heeft in elk geval veel onnozele ideeën. Toevoeging juf Cindy: Een samen-verhaal (niet enkel vanuit leerkrachten en leerlingen) brengen met alle partners is zoveel sterker naar de buitenwereld toe. We blijven als school vragende partij om dit ook zo uit te bouwen…
 • Cadeau’s verjaardag/kerst? Kunnen we hiervan afstappen? Voor dit kleine bedrag vaak kleine plastic. Is dit wel ecologisch verantwoord? Misschien beter iets knutselen?
 • Vraag facultatieve verlofdag: gezien er 3,5 dagen leertijd verloren gegaan zijn, deze schrappen?

Antwoord directie: Het is zo dat we als school moeten aantonen dan onze kinderen kwaliteitsvol onderwijs krijgen.Dit aanbod moet ervoor zorgen dat de kinderen na het 6e leerjaar de eindtermen bereikt hebben. Om ons te helpen slagen in dit opzet gebruiken we leerplannen, worden jaarplannen gemaakt. Evalueren we en sturen we onze aanpak constant bij op schoolniveau. Zijn we in overleg met de onderwijskoepels, worden professionaliseringstrajecten gevolgd.
Via evaluatie, zelfevaulatie, kindcontacten, via formele en informele contacten volgen we het welbevinden en de betrokkenheid, alsook de evolutie van de kinderen.

De 3,5 dagen dat we dit jaar later gestart zijn, gaan naar onze mening weinig impact hebben in het behalen van deze doelstelling.
Indien er zich problemen rond kinderen stellen die druk ervaren, dan zeker de klasleerkracht hiervan op de hoogte te stellen, zodat we kunnen bekijken waar dit gevoel vandaan komt.
Het is immers deze leerkracht die in de eerste plaats mee kan werken aan het welbevinden van de kinderen. Samen met de ouders, zorgleerkrachten en al de betrokkenen kan er bekeken worden wat nodig is om deze druk minder of niet te ervaren.
Als school waken we er samen met het hele team en de ouderraad over dat we de actieve school blijven, waar iedereen de sprong durft wagen.

Share this Post